Obchodní podmínky autoškoly

1. Základní ujednání

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva mezi autoškolou a žadatelem je uzavřena v okamžiku předání žadatelem podepsané Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.
 
Autoškola se zavazuje poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami autoškoly.
 

2. Kurzovné a poplatky

 
Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku a výše dalších poplatků je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskolaprofihavirov.cz a v provozovně autoškoly.

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen zaplatit kurzovné v plné výši nebo složit zálohu minimálně ve výši 6.000,- Kč. Záloha je součástí celkové ceny. Dokud nebude úhrada provedena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku. Úhradu lze provést přímo u zápisu v hotovosti nebo převodem na účet autoškoly. Pokud je kurzovné rozloženo na splátky, je úhrada druhé splátky minimálně 6.000,- Kč a tretí doplatek do plné částky kurzovného. Platební pokyny pro úhradu plateb bankovním převodem, budou žákovi poskytnuty na vyžádání. 

Žadateli, bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo pozastavit probíhající výcvik do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

Pokud žadatel nedokončil kurz z důvodu své vlastní neaktivity do jednoho roku od zahájení kurzu, vyhrazuje si autoškola právo požadovat doplatek kurzovného dle aktuálního ceníku platného ke dni ukončení kurzu.
  

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.


V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky dle ceníku autoškoly.. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání, žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 7 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

Pokud nebude doplatek uhrazen, vyhrazuje si autoškola právo nevystavit žadateli potvrzení o absolvované výuce a výcviku a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.
 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku:

a) pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel
b) během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny učitele a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu
c) opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.
 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy.
Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na úhradu režijních nákladů ve výši 1000,- Kč v případě skupiny B a 2000 Kč v případě skupin AM, A1, A2, A, B96, BE, C, C+E, D,T. Režijní náklady budou zaúčtovány do závěrečného vyúčtování kurzovného.

 

6. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a učitel výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.

Před zahájením cvičné jízdy je učitel povinen zaznamenat cvičnou jízdu do knihy jízd. Cvičnou jízdu je žadatel stvrdí svým podpisem.

Termíny cvičných jízd domlouvá žadatel vždy se svým učitelem. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již domluvenou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému učiteli. Prostojné za neomluvenou neúčast anebo zmaření jízdy ze strany žadatele je stanoveno ve výši kondiční jízdy skupiny, na kterou se žák nedostavil. Prostojné je splatné před zahájením první následující lekce výcviku.

Žadatel i učitel autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se učitel anebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že má učitel podezření, že je žadatel pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, může podrobit žáka kontrole. Pokud bude kontrola pozitivní, anebo se žák nepodrobí kontrole, nebude cvičná jízda provedena. Za zmařenou jízdu žák zaplatí prostojné ve výši kondiční jízdy.   

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi. Žadatel o řidičské oprávnění všech skupin A, je povinen mít při jízdě oblečené pevné dlouhé kalhoty, bundu, rukavice a přilbu. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.
 

7. Závěrečné zkoušky

O termín závěrečné zkoušky žádá autoškola nejpozději do 15 dnů po řádném ukončení výcviku tj. po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole magistrát města Havířov a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem.
 
Před vykonáním závěrečné i opakované zkoušky je žadatel povinen uhradit magistrátu města Havířov správní poplatek. První zkouška: 700,- Kč, opakované zkouška: test - 100,- Kč, údržba vozidla - 200,- Kč, praktická jízda - 400,-Kč.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději dva pracovní dny před zahájením zkoušky, a to učiteli anebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín zkoušky, zavazuje se uhradit autoškole prostojné ve výši stanovené platným ceníkem, která slouží k pokrytí ušlé mzdy učiteli a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné zdravotní důvody, může žák požádat vedení autoškoly o prominutí prostojného.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil prostojné, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.
 
Pokud žadatel, po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb., trvá na vykonání závěrečné zkoušky, i když jeho úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky a na doporučení učitele si svou odbornou způsobilost neprohloubil, zavazuje se podepsáním tzv. ,,REVERZU“, že autoškole uhradí po neúspěšně absolvované zkoušce, náklady na vykonání opravné zkoušky a doplňující výuku a výcvik ve dvojnásobné výši dle aktuálního ceníku autoškoly.
 

8. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.
 

9. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu učitele kdykoliv v průběhu kurzu v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

    Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.
 
 
 
V Havířově dne 1. 9. 2018
Přehled starších článků | Autor: Admin2 | Počet přečtení: 4983x


Naši partneři


Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Autoškola Profi Havířov
Dlouhá třída 1199/32
(bývalá budova Telecom)
736 01 Havířov – Podlesí

Email:  
autoskolaprofihavirov@seznam.cz

www.autoskolaprofihavirov.cz

Více informací